- In ấn thiết kế theo nhu cầu.
Hỗ trợ các dịch vụ khác theo yêu cầu.