Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, xã hội, gia đình và bản thân mỗi người lao động.
Công tác khai báo, điều tra tai nạn lao động là hết sức quan trọng, bởi vì nó nhằm mục đích phân tích, xác định được các nguyên nhân tai nạn lao động trên cơ sở đó để ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các trường hợp tai nạn tương tự tái diễn, đồng thời để phân rõ trách nhiệm đối với những người liên quan đến tai nạn. Tất cả các trường hợp tai nạn xảy ra...
Trang phục bảo hộ lao động là đồ đùng quan trọng nhất đối với bản thân mỗi người khi làm tham gia hoạt động lao động. Đối với người lao động bảo hộ lao động là điều kiện cần và đủ để người lao động làm việc an toàn và tăng năng xuất sản phẩm.
cách dùng bình chữa cháy